ORDNINGSREGLER (1954) FÖR BRF 37 STABBY GÄRDE

 

Bostadsrättsföreningens medlemmar och hyresgäster åligger:

att
om skada av sådan art uppstår att dess avhjälpande inte kan uppskjutas, omedelbart underrätta styrelsen eller vice värden därom;
att ej använda lägenhet eller annat föreningens utrymme för annat än avsett ändamål;
att icke lämna entredörr olåst nattetid;
att aldrig lämna dörr till källare och vind olåst;
att iakttaga sparsamhet med vatten såväl varmt som kallt;
att icke lämna vattenkran öppen, även om vattnet är avstängt;
att icke utomhus å annan än anvisad plats och tid företaga rengörning av mattor, kläder, m.m., ej heller torkning av tvätt;
att inom disponerat utrymme tillse att genom öppna fönster e.d. vintertid skada å vattenledning ej uppstår;
att icke utlägga torkmattor i förstugorna;
att ställa sig till efterrättelse bestämmelserna beträffande ohyreskontroll samt vid upptäckt av ohyra omedelbart anmäla detta till vice värd;
att i sopnedkast endast lägga sopor o.d., som är väl inslagna i paket;
att noggrant följa de föreskrifter som lämnats beträffande centralantenn, där sådan finnes, och icke utan tillstånd av styrelsen uppsätta utomhusantenn på fastigheten;
att i övrigt ställa sig till efterrättelse av styrelsen och vice värd lämnade föreskrifter.

Beträffande mattpiskning m.m. gäller vad som föreskrivits i ordnings- och hälsovårdsstadgan för samhället.

 

 

TILLBAKA TILL STARTSIDAN